وقت سفارت انگلیس

فرم درخواست وقت سفارت انگلستان

1

تکمیل فرم و ارسال درخواست

2

دریافت تاییدیه وقت مصاحبه سفارت

3

پرداخت هزینه

4

ارسال وقت تعیین شده

درخواست وقت سفارت انگلستان

  • در این قسمت حتما نوع ویزای خود را انتخاب کنید
  • در این قسمت حتما هدف از سفر خود را انتخاب کنید
  • در این قسمت محل ترجیحی خود را انتخاب کنید
  • 6 ماه= 250 دلار * 2 ساله = 620 دلار * 5 ساله = 1000 دلار * 10 ساله = 1300 دلار * دانشجویی = 630 دلار * دوره زبان = 680 دلار * دور مطالعاتی کوتاه = 430 دلار *
  • اطلاعات شخصی

  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, jpg, jpeg, jpeg.
    صفحه اول پاسپورت خود را ارسال کنید