وقت سفارت ایتالیا

فرم درخواست وقت سفارت ایتالیا

1

تکمیل فرم و ارسال درخواست

2

دریافت تاییدیه وقت مصاحبه سفارت

3

پرداخت هزینه

4

ارسال وقت تعیین شده

درخواست وقت سفارت ایتالیا

  • در این قسمت حتما نوع ویزای خود را انتخاب کنید
  • حداقل 45 روز قبل باید برای تعیین وقت اقدام شود
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, jpg, jpeg, jpeg.
    صفحه اول پاسپورت خود را ارسال کنید