وقت سفارت سوئد

[country_order_form]

هزینه ای که در سایت اعلام گردیده، هزینه وقت سفارت است و هزینه صدور ویزا که برای سفارت سوئد در هنگام تعیین وقت باید به سفارت پرداخت گردد جداگانه و بر اساس نرخ روز یورو دریافت می گردد.