وقت سفارت فرانسه

فرم درخواست وقت سفارت فرانسه

1

تکمیل فرم و ارسال درخواست

2

دریافت تاییدیه وقت مصاحبه سفارت

3

پرداخت هزینه

4

ارسال وقت تعیین شده

درخواست وقت سفارت فرانسه

  • در این قسمت نوع ویزای درخواستی خود را انتخاب کنید
  • در این قسمت هدف از سفر خود را انتخاب کنید
  • اطلاعات شخصی

  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, jpg, jpeg, jpeg.
    صفحه اول پاسپورت خود را ارسال کنید