قوانین وقت فوری سفارت

 قوانین مربوط به وقت فوری سفارت

 

۱. برای وقت فوری حتما باید با کارشناسان پشتیبانی جهان ویزا برای هماهنگی جزئیات هماهنگی شود.

۲. ریسک های مرتبط با وقت های فوری یا کنسلی را مسافران باید در نظر داشته باشند، زیرا ممکن است در بازه مورد تقاضای آنها هیچ وقت کنسلی وجود نداشته باشد، یا امکان اخذ وقت به هر دلیلی میسر نشود، بنابراین دقت شود که وقت فوری و کنسلی در اون بازه مورد تقاضا حتمی نیست.

۳. وقت های فوری به دلیل محدودیت و تقاضای زیاد در لحظه ممکن است تمام شوند بنابراین تنها زمانی که کل هزینه وقت فوری پرداخت شود سفارش وقت شما قطعی تلقی می شود.

۴. در مواردی خارج از اختیارات کارشناسان جهان ویزا بعد از واریز هزینه وقت فوری و قطعی شدن سفارش وقت فوری، امکان اخذ وقت فوری برای متقاضی فراهم نمی آید که در این موارد کل مبلغ پرداختی متقاضی بدون هیچ گونه کسورات و به طور کامل به ایشان عودت داده می شود (در این موارد هیچ مسئولیتی بابت هزینه ترجمه مدارک یا آماده سازی آن متوجه جهان ویزا نیست).

۵. اما بعد از پرداخت کامل هزینه وقت یا با توافق جهان ویزا پیش پرداخت، اگر وقت از سوی متقاضی کنسل شود هزینه پرداختی عودت داده نمی شود.

۶. ملاک وقت فوری بودن مقایسه آن با زمان وقت های عادی می باشد، بنابراین حتی چند روز زودتر از وقت عادی، وقت فوری قلمداد می شود.

۷. زمان وقت فوری با توافق طرفین می باشد.

۸. جهان ویزا وقت خود را تضمین می کند ولی هیچ تعهدی نسبت به سایر موارد ممکنه مثل عدم تطابق مدارک، اقدام از چند کارگزار برای یک وقت، نقص مدارک، عدم پذیرش درخواست ویزا، اشتباه متقاضی در زمان رفتن به سفارت و… ندارد.

۹. اگر عدم تخصیص وقت به علت عدم همکاری متقاضی برای تکمیل  پرونده و عدم پاسخگویی و پیگیری وی باشد، به منزله انصراف ایشون از دریافت وقت فوری بوده و طبق بند پنجم عمل می گردد.

۱۰. حداقل زمان لازم برای تعیین و تکلیف وقت فوری ۴ روز کاری می باشد بنابراین از پیگیری مداوم تا گذشت این حداقل زمان جدا خودداری نمایید.

۱۱. در بعضی از سفارتها، علاوه بر وقت های عادی، وقتهایی با خدمات بیشتر از طرف کارگزاری سفارت و اضافه پرداخت یورویی به خود کارگزای سفارت وجود دارد که در صورتی که مسافر در زمان درخواست وقت در مورد عادی یا vip بودن وقت تاکید خاصی نداشته باشد ممکن است وقت اخذ شده از هر کدام از این دسته از وقتها باشد. در واقع در اخذ وقت فوری زمان اهمیت دارد نه نوع خدمات در زمان ارایه مدارک.